Katja Andrejev

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Hamina
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisen henkilön hoito pitää suunnitella tapauskohtaisesti. Ei saa olla joko-tai vaan erilaisia vaihtoehtoja omaishoidon ja ammattiavun väliltä pitää löytyä jottei omaiset uuvu, mutta kuitenkin saavat olla rakkaansa hoidossa mukana.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tarvittava tuki täytyy varmistaa. Kuntakohtaisia lisiä voi toki olla lisäksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos he omaishoitoa tekevät, kuuluu heille myös tuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Perustuloa esitetään 600€, tämän tulisi olla samassa linjassa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Pienimpien tulojen verotusta pitää pitää keveänä yleisestikin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Mahdollisimman matalat maksut tai maksuttomuus pitää selvittää (en anna lupausta ennen kuin näen rahoitusmallin)

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Samat ehdot kuin perhepäivähoitajalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Olen eniten huolissani omaishoitajien jaksamisesta. Tarvittava tuki ja matalan kynnyksen palvelut tulee taata kaikille omaishoitajille.