Kati Tervo

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Kemi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Monesti oleminen omaishoitajana tunnistetaan vasta siinä vaiheessa, kun omaisesta huolehtiminen käy raskaaksi. Monesti koetaan lähimmäisen velvollisuutta omaista kohtaan, jonka vuoksi omaista pyritään auttamaan kaikin tavoin, mutta viime kädessä hoitovastuusta päättäminen pitää olla omaisen päätettävissä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit pitäisi yhdenmukaistaa koko maassa, koska tällä hetkellä sen myöntäminen on kiinni kuntien taloustilanteesta ja se asettaa omaishoitajat eriarvoiseen asemaan. Kriteerien yhtenäistäminen ei kuitenkaan saa heikentää nykyisiä kriteerejä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntäminen ei saisi olla kiinni kunnan määrärahojen riittävyydestä, koska tarve on jatkuva.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkion tulisi vastata paremmin sen vaatimaa sitovuutta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitotyö on arvokasta eikä siitä saatavan palkkion pitäisi vaikuttaa alentavasti tulotasoon.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidolla vähennetään palveluasumisesta tai laitoshoidosta kunnille aiheutuvia kustannuksia. Omaishoitajan työ on raskasta ja hoitajan tulee saada pitää myös vapaapäiviä. Hoidon maksullisuus voi aiheuttaa taloudellisen tilanteen heikkenemistä, jonka vuoksi asiakasmaksut tulisi poistaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tällainen kirjaus voitaisiin tehdä työsopimuslakiin, koska työssäkäyvien omaishoitajien määrä kasvaa koko ajan. On kohtuutonta, että omaishoitaja joutuu käyttämän lomapäiviään ja/tai ottamaan palkatonta vapaata hoitaessaan omaista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulisi käyttää siihen mihin ne on tarkoitettu eikä esimerkiksi paikkaamaan kunnan taloustilannetta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Avustusten määrä pitäisi olla sellaisella tasolla, että se vastaa kysyntään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Näistä vaihtoehdoista pitäisi olla valittavissa enemmän vaihtoehtoja, koska kaikki yllä mainitut asiat ovat sellaisia, joilla sopimusomaishoidosta voitaisiin tehdä houkuttelevampaa. Omaishoitajien palkallinen hoitovapaa yllä valitsemieni vaihtoehtojen lisäksi erittäin tärkeä ja tulevaisuudessa edistettävä asia.