Kari Kulmala

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Rääkkylä
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voida velvoittaa hoitamaan lähimmäistään pakolla. Voihan olla niin, että tämä ”omaishoitaja” tarvitsisi itsekin hoitajan tai hänellä ei ole muuten mahdollisuutta hoitaa lähimmäistään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaiset kriteerit ovat oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Periaatteessa kyllä, mutta luvan myöntäjällä voi olla jokin oleellinen asia tiedossa, mitä ei virallisista asiakirjoista näy.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on joka tapauksessa huomattavasti halvempaa valtiolle kuin laitoshoito.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mikäli omaishoitajan hoitopalkkio on alle 500 euroa, se tulisi olla verotonta tuloa. Sen jälkeen progressiivinen verotus.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Ei tarvetta muuttaa nykyistä käytäntöä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Ei tarvetta muuttaa nykyistä käytäntöä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.