Kaj Turunen

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Savonlinna
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Silloin kun lähimmäinen tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, olisi omaisella oltava oikeus ottaa hoitovastuu lähimmäisestään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Jos edellämainittu oikeus olisi, on myöntämiskriteereiden oltava yhtenäiset koko maassa perustuslain edellyttämän yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kun kriteerit ovat yhtenäiset on niitä noudatettava yhtenäisesti ja tämän vuoksi on omaishoidontuki myönnettävä kaikille kriteerit täyttäville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät jo nyt merkittävän säästön yhteiskunnalle hoitaessaan läheisiään. Omaishoidon liian alhainen palkkio on usein este ryhtyä omaishoitajaksi, ja siten tosiasiallisesti este omaisen itsenäiselle päätöksenteolle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion pitäisi olla verotonta tuloa ja koska se on korvaus omaishoidosta, sen ei pitäisi vähentää muita etuuksia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla ilman muuta selvää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti kyllä, mutta tähän tarvitaan tarkempaa sääntelyä esim. palkallisen vapaan pituudesta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jo tämänkin vuoksi omaishoito pitäisi olla subjektiivinen oikeus.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omaishoito olisi subjektiivinen oikeus, kriteerit ja palkkiot yhtenäiset, vähenisi neuvonnan tarve merkittävästi. Vertaistuen osalta voisi tulla kasvua.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.