Kaarina Järvenpää

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Erilaisissa elämäntilanteissa voi ottaa enemmän tai vähemmän hoitovastuuta. Ikä ja työ vaikuttavat myös asiaan. Tilanne voi myös muuttua esimerkiksi omaisen oman sairastumisen vuoksi, niin ettei voi jatkaa omaishoitajana, vaikka haluaisi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nyt tuki vaihtelee kunnittain ja riippuu budjetin määrärahoista. Tuen pitäisi olla myös ennakoitavaa, jos/kun se on myönnetty.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Budjettiin varattava riittävästi rahaa. Omaishoito tulee kunnalle edullisemmaksi joka tapauksessa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä voisi olla tavoitteena, koska verrattuna muihin hoitomuotoihin se on edelleen kunnalle edullista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkio on pieni. Veroon toki vaikuttavat muut tulot.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksullisena vapaaseen kuluu lähes koko kuukauden omaishoitopalkkio ja se ei ole oikein.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Myös 10 vuotta täyttäneen lapsen ja myös aikuisen osalta tämä olisi tärkeää. Perustellusta syystä tarvittaessa pidempikin aika kuin neljä päivää, joka nyt on alle 10 vuotiaalle jo olemassa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Siihen se on tarkoitettu ja olisi syytä käyttää myönnettyyn tarkoitukseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki on tärkeää, koska työ on sitovaa ja kuluttaa omaishoitajan henkisiä ja fyysisiä voimavaroja.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki ehdotetut asiat tärkeitä. Yksilökohtaisesti voi olla eroa siinä, mikä kenellekin olisi tärkeintä.