Juuso Mustonen

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Imatra
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla täytyy olla mahdollisuus kieltäytyä taikka lopettaa omaishoito tarpeen tullen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä omaishoitajien asema ja kriteerit vaihtelevat kunnittain ja tämä tulee muuttaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää että omaishoitajien riittävästä taloudellisesta tuesta huolehditaan.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkioita tulisi tarkastella, mutta minimipalkkion määritys tulee olla suhteessa hoitosuhteen vaativuuteen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion verotusta tulisi keventää varsinkin pienituloisilta eläkkeellä olevilta omaishoitajilta, joilla kokonaisveroprosentti on jo muutenkin erittäin korkea verrattuna työstään ansiotulon saaviin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuen hoitosuhteen vaativuudesta ja sairauden vaativuudesta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukirahoja ei mielestäni saa osoittaa kunnissa muihin menoihin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Itse näkisin että neuvonta ja tuki tulisi järjestää sote-järjestelmästä automaattisesti omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.