Jutta Urpilainen

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Kokkola
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa. Siihen liittyvät mahdollisuus vapaiden pitämiseen, työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen sekä riittävä palkkio – ilman määrärahasidonnaisuutta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien ja palkkioluokkien vaihtelu asettaa omaishoitajat epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan. Yhdenmukaistamiseen liittyviä suosituksia voitaisiin laatia valtakunnallisessa työryhmässä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus. Tämä olisi tärkeää, jotta tämä inhimillinen ja talouden kannalta suositeltava hoitomuoto onnistuisi mahdollisimman monelle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Nykyinen palkkio alimmissa palkkioluokissa ei kannusta omaishoitoon. Palkkioluokkien yhdenmukaistamiseksi ja nostamiseksi tulisi laatia suositukset valtakunnallisen työryhmän avulla.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Eläketulovähennyksen käyttö on hyvä esimerkki, jolla omaishoidon tuen verotusta voisi keventää verovähennyskeinoilla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Asiakasmaksujen kohtuullistamista ei nykyään käytetä tarkoituksenmukaisesti, mikä on johtanut omaishoitajille tärkeiden vapaiden käytön hankaloitumiseen. Vapaiden aikaisen hoidon maksuttomuus tulee selvittää. Sijaishoitajille tulee määritellä valtakunnalliset palkkiot.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Valtion olisi hyvä nimittää omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista kehittävä työryhmä. Siinä yhteydessä tulisi pohtia lasten sairastumiseen liittyvän vanhempien palkallisen hoitovapaan ulottamista sopimusomaishoitajiin, joiden hoidettava sairastuu. Se tuntuisi perustellulta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Tavoite on hyvä. Joskus menoja tarvitaan laskennallista osuutta enemmän omaishoitoon ja joskus vaikkapa laitoshoitoon. Tärkeintä olisi huolehtia, että sopimusomaishoitosopimuksen saa kaikki kriteerit täyttävät ja että tukipalvelut ja palkkiot ovat riittävällä tasolla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Keskeistä omaishoitajien jaksamisessa on yhteisöllinen vertaistuki, jota saa vain vertaistukea tarjoavissa kansalaisjärjestöissä. Siksi olen ollut mukana omaishoitajien yhdistyksen hallituksessa Kokkolassa. Olen myös taloudellisesti tukenut järjestöä. Riittävä julkinen tuki on tietysti avainasemassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Itse uskon, että mahdollisuus sekä vapaiden pitämiseen ja edulliseen sijaishoitoon että työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen ovat avainasemassa oman jaksamisen kannalta. Myös alimpien palkkioluokkien taso on ongelma, joka ei kannusta omaishoidon vastuulliseen tehtävään.