Jukka T. Salminen

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On hienoa, jos lähimmäinen haluaa rakkaudestaan omaistaan kohtaan kantaa hoitovastuuta vaikka elämän loppuun asti, mutta saattaa olla myös hoidettavan etu, että hän saa tietyssä vaiheessa ammattilaisen apua hoitoon esimerkiksi hoivakodissa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan arki on hyvin vaativaa ja on jo yhdenvertaisuuden vuoksi tärkeää, että kriteerit olisivat kirjattu esimerkiksi asetukseen koko maata koskevaksi

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Näin pitäisi olla

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä vain, raha saadaan käyttämättä jäävästä hoiva-asumisen hinnasta, joka on n. 3000-5000 e/ kk

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Usein omaishoitaja on eläkkeellä, ja jo eläkkeiden verotus on kovempaa kuin vastaavan ansiotulon saajan verotus. Verotuksen keventäminen eläkeläisiltä ja sitä kautta myös omaishoitajilta on perusteltua

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Yhdenvertaisuuden vuoksi muihin kotihoidon saajiin nähden on vaikea nähdä sitä maksuttomana. En usko, että lainsäätäjä voi lähteä esittämään maksuttomuutta yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni pitäisi voida rinnastaa sairaan lapsen hoitamiseen

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Käytännössä ne käytetäänkin. Valtionosuudet vaihtelevat kunnista riippuen negatiivisesta valtionosuudesta aina yli puoleen sotemenoista

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset tekevät mm.arvokasta koulutustyötä ja auttavat omaishoitajia jaksamaan vertaistoiminnallaan

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitaja pitää työtään arvokkaana läheistään kohtaan ja omaishoitajuutta tulisi tukea kaikin mahdollisin tavoin.