Jukka Mäkinen

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Eura
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Olen sivusta nähnyt monia heitteillejätettyjä vanhuksia. Ne, jotka eivät voi omaistaan niin kohdella joutuvat usein tahtomattaan omatoimisesti perehtymään omaishoitajan vapaaehtoistyöhön.

Tämä lain ja käytännön välinen ristiriita tulisi lakitoimin poistaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajista 2010 vain n. 12,5 % sai tukea. Tällä hetkellä vain n. 13,1 % saa tukea. Kehitystä ei juurikaan ole tapahtunut. Tarvitaan muutos lakiin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntäminen kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille voidaan mielestäni rinnastaa lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kokemuksesta tiedän, että omaishoitajuus on työ eikä harrastus. Omaishoitajuus on työllisyyttä edistävää toimintaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verosuunnittelun näkökulman tulisi huomioida omaishoidon kustannussäästöt valtiolle ja kannustaa hoitamaan omaistaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

11,40 euroa vuorokaudelta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta palvelusta ei mielestäni ole kohtuuton vaatimus.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tähän vastaaminen vaatii ylimääräisen kupin kahvia. Eli, fyysiseen ja ammattitaitoa vaativaan apuun resursseja lisää, lyhytaikaispalvelu/-hoitopaikkaresursseja lisää.
Liikkeelle palkallisella vapaalla ja loppu mm. edellä mainituin tavoin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidolle on saatava pikaisesti kokonaisvaltainen palvelupisteverkosto, josta mm. omaishoitajan jaksamista, osaamista ja hoidettavan hoitoa tuetaan. Käyttämättömät varat on suunnattava palvelupisteverkoston kautta uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tarvitaan kokonaisvaltaista, myös 24/7 (akuutit jutut), palvelua, jossa voidaan asioida kasvotusten, puhelimitse ja myös verkossa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Ihmiset ovat hieman tyhmiä katsoessaan pikaiseen houkuttelevalta näyttävään muutokseen. Koen, että omaishoidolle on saatava pikaisesti maanlaajuinen kokonaisvaltainen palvelupisteverkosto ja pysyvä kehitystyö lähtee tästä.