Jukka Kekkonen

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Päätöksen pitää tehdä yhdessä ja hoidettavan lähimmäisen mielipidettä kunnioittaen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenvertaisuusperiaate on oikeusvaltion tärkein periaate ja sitä pitää noudattaa. Kuitenkin oikeudenmukaisuusseikat voivat edellyttää lieviä poikkeuksia hoidattavan eduksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Tärkeintä on turvata riittävä hoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ydinasia on hoidon laadun riittävyys. Palkkion on oltava riittävän tämän takaamiseksi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuten edellä. Hoidon riittävyys ja laatu on turvattava eri keinoin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tärkeintä on turvata hoidon laatu kaikissa olosuhteissa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos hoidon laadun turvaaminen sitä edellyttää, kyllä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Täytyy turvata erilaisin toimenpitein riittävä hoidon laatu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Tässä ollaan elämän ydinasioiden äärellä. Ikäihmisten ja muiden hoidettavien kohtelun täytyy olla laadukasta kaikissa olosuhteissa. Se, miten heitä kohdellaan, mittaa Suomen valtion sivistyneisyyden astetta. Kyse on myös oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta ja noudattamisesta.