Jukka Hankamäki

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Monet suorastaan joutuvat päättämään asiasta itse töidensä muiden asioidensa vuoksi. Vastuuta ei voi toisaalta siirtää myöskään kokonaan yhteiskunnalle. Kohtuus kaikessa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Koska hintalaput vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti, pitää hyväksyä, että kunnat käyttävät erilaisia kriteerejä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikka subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen ei olekaan, on vähävaraisuuden uhatessa kuntalaisella oikeus täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen, jonka edelleen myöntää kunta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kustannuserä julkiselle taloudelle olisi pieni, jos sitä verrataan maahanmuuttajien kotoutukseen ja vastaanottokeskuksiin uhrattaviin varoihin. Omat ensin, ja siitähän omaishoidossa on kyse.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Ihmisten muut tulot vaihtelevat paljon, joten verotuksen kriteerien pitää olla kaikille yhdenvertaiset. Julkinen talous on ympyrä, joten verotuksen keventäminen merkitsisi etuuksien pienentämistä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksuttomuuden järjestäminen olisi pienehkö kuluerä ja voitaisiin säästää maahanmuuttokuluista mutta ei juuri muusta, sillä julkisessa taloudessa ei ole juuri muuta liikkumavaraa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Riippuu hoidettavan sairaustilasta, onko järjestettävissä myös muuta hoitoa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Olisi selvitettävä onko syy kuntien toiminnassa vai rahoituksen saajien epärehellisyydessä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Kun rahaa on jaettavissa niukalti ja vaihtoehtoina ovat joko yhdistysten tukeminen tai omaishoitajien toiminnan tukeminen, olisi resurssit suunnattava omaishoitajien tosiasialliseen toimintaan. Arvelisin omaishoitajien toiminnan tukemisen olevan myös yhdistysten perimmäinen tavoite.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Jos ihmiset voivat itse nykyistä paremmin päättää hoivavastuun sitovuudesta, se auttaa tosiasiallisessa hoivavastuussa olevia tulemaan ulos kuorestaan. Asiassa auttaa, jos valtio priorisoi sosiaali- ja terveyskuluja ensisijaisesti omille kansalaisillemme, jolloin rahoituspohja palkkioiden minimisumman korottamiselle voidaan taata.