Juho Ojares

  • Ikä: 27
  • Kotipaikka: Ylöjärvi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Arvokas ja turvallinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Moni ikäihminen haluaa asua kotona, mutta on varmistettava, että ne, jotka eivät enää kykene kykene kotona asumaan saavat hoivapaikan. Välittämistä ei voi kuitenkaan koskaan ulkoistaa. Se meidän täytyy muistaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jokaisella kunnalla on erilaiset resurssit. On kuitenkin selvää, että tämä asia on sellainen, jossa asuinkunta ei saa vaikuttaa asiaan. Arvokas vanhuus ja sen mahdollistaminen kuuluvat jokaiselle asuinkunnasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

On syytä muistaa, että omaishoito on yhteiskunnalle halvempi vaihtoehto kuin laitoshoito. Tämän takia tässä asiassa ei tule säästösyistä tinkiä. Säästö omaishoidossa koituu välittömiksi kustannuksiksi kunnalle. Seinistä meidän ei kannata maksaa, vaan hoidosta. Omaishoito toteuttaa tätä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Nykyinen tuen taso on huono. En kuitenkaan lähtisi suoriltakäsin heittelemään yksittäisiä lukuja ilman varmuutta siitä, että se pystytään myös rahoittamaan. Näin tehdessäni toimisin vastuuttomasti. Tuen korottaminen on aiheellista, mutta se täytyy tehdä kokonaisuus huomioon ottaen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta tulee keventää kokonaisuudessaan. Erityisen hyvät perustelut verotuksen keventämiseen on omaishoitajan hoitopalkkiossa, koska omaishoitajat tosiasiallisesti pienentävät yhteiskunnan kuluja. Verotuksen tulee olla aina kannustavaa, niin myös tässä tilanteessa, jossa kaikki osapuolet voittavat.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Yrityksissäkin on palkalliset lomat, joten mielestäni tämän asian voi rinnastaa jossain määrin siihen. Jos täyteen maksuttomuuteen ei pystytä, niin siihen suuntaan järjeselmää pitää muuttaa. Omaishoito kuitenkin säästää yhteiskunnan varoja.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavan sairastuminen ei ole omaishoitajan syy. Omaishoitaja voi toki mahdollisuuksien mukaan tehdä joitain ”valmistelevia töitä”, jos se on mahdollista, mutta jos ei, niin palkka pitää maksaa siitä huolimatta. Hän on kuitenkin ollut valmiudessa töihin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut valtionosuudet on luonnollisesti tarkoitettu käytettäväksi omaishoitoon. Valtionosuudet pitäisi aina korvamerkitä, jotta ne käytetään aidosti siihen mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kolmannella sektorilla on Suomessa tärkeä rooli. Yhden euron panostuksella saavutetaan merkittävästi tätä suurempi hyöty vapaaehtoistyön ansiosta. Jos tämä raha lisättäisiin julkisesti järjestetyn palvelun budjettiin, ei siitä saatava hyöty olisi yhtä hyvä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Kriteerien on oltava yhdenmukaiset. Omaishoito säästää yhteiskunnan rahoja, joten se on syytä mahdollistaa kaikille sitä tarvitseville. Verotusta on muutettava kannustavammaksi. Omaishoito vähentää yhteiskunnan kustannuksia, joten sen verotuksen pitää olla kannustavaa.