Juha Vasama

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Pori
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Samaa mieltä, koska asia on sekä omaisen että lähimmäisen ei yhteiskunnan päätös.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Järkevämpää on asiassa valtakunnalliset kuin kunnalliset linjaukset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti talousarvion puitteissa, mutta periaatteena kriteerit täyttäville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaminen on inhimillisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti erinomainen asia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksella ohjataan yleisesti meidän kaikkien toimintaa ja painotuksia. Näin muodoin tämä on erittäin perusteltua.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Toki talousarvion puitteissa, mutta periaatteena kuitenkin näin. On oleellista, että omaishoitaja ei itse uuvu tehtävässään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Talouden raamien mahdollisuuksien mukaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä on oleellista, että menevät tähän tärkeään toimintaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, mutta talouden reunaehtojen puitteissa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.