Juha Rantalainen

  • Ikä: 69
  • Kotipaikka: Lappeenranta
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset pystyvät arvioimaan itse millaisen hoitovastuun he ottavat

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Näin on tasapuolista

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omaishoitajan ja hoidettavan yhteiset nettotulot ovat erittäin korkeat niin silloin he eivät tarvitse omaishoidon tukea

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja tekee töitä 24/7 ja maksaa palkkiosta verot, nettotuntipalkka on aika pieni. Jokainen omaishoitaja säästää yhteiskunnan vanhusten hoitokuluja monin verroin enemmän.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämä tukisi omaishoitajan jaksamista. Nimittäin jotkut omaishoitajat jättävät hoitomaksun takia vapaansa pitämättä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Heikkokuntoinen vanhus on verrattavissa pikkulapseen eikä pärjää sairastuessaan yksin kotona. Silloin hänet pitää viedä sairaalaan. Olisi paljon edullisempaa ja inhimillisempää jos omainen voisi jäädä häntä hoitamaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Siihen tarkoitukseenhan ne on myönnetty. Ne pitäisi ns. korvamerkitä jottei ne menisi kuntien/kaupunkien yleiskatteeksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Painopiste, että omaishoitajien jaksamista tuetaan kattavasti koko Suomessa. Se kertoisi myös että omaishoitoa ja omaishoitajia arvostetaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Valitsin nuo kolme, mutta kaikki seikat ovat tärkeitä