Juha Karjalainen

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki on julkinen palvelu. Julkisten palveluiden pitäisi olla mahdollisimman yhtenäisiä riippumatta ihmisten asuinpaikasta, varsinkin jos palvelun luonteesta johtuen rahaa ei sinänsä kulu enempää palvelun tuottamiseen syrjäseudulla kuin asutuskeskuksessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tukea voisi nostaa sen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Säästäähän omaishoito valtion menoja. En kuitenkaan halua nimetä mitään tiettyä euromäärää, sillä tuen nostamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat yleinen taloustilanne ja muut vastaavat tekijät.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Suomen verotusta pitäisi keventää kautta linjan, minkä vuoksi kannatan lämpimästi tässäkin, ja erityisesti tässä asiassa veronkevennyksiä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämähän pitäisi olla itsestäänselvyys.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tukea voitaisiin lisätä leikkaamalla maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistyksiltä. Omaishoitoyhdistykset tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, toisin kuin erilaiset maahanmuuttajiin keskittyvät näpertelyjärjestöt, jotka pahimmillaan ovat haitallisia yhteiskunnan tasolla tukiessaan ulkomaalaisryhmittymien suomalaisvastaisia intressejä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Alueellinen tasavertaisuus, verohelpotukset ja määrärahojen oikea kohdentaminen – siinä omat kustannustehokkaat keinoni omaishoidon parantamiseen!