Joona Räsänen

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Lohja
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Meillä jokaisella on vastuumme lähimmäistemme hyvinvoinnista, mutta ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitovastuuta vastentahtoisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tulevaisuudessa pitäisi päästä siihen, että myöntämiskriteeeit ja tuen taso olisivat samat koko maassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitoon panostaminen on inhimillisesti oikein, mutta myös järkevää, koska se vähentää muiden raskaiden palveluiden tarvetta. Merkittävä tuen nostaminen ei kuitenkaan ole realismia lyhyellä aikavälillä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli tuloverotuksessa on liikkumavaraa, niin se on järkevä käyttää pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin. Verottomaksi tukea ei kuitenkaan saa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä helpottaisi työn ja omaishoidon yhdistämistä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestöjen avustukset on aina mitoitettava tuen maksajan taloudellisen tilanteen mukaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.