Johanna Värmälä

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat tukea tärkeässä työssään. Tuen avulla huolehditaan omaishoitajan jaksamisesta. Mikäli omaishoitaja jätetään yksin hoitovastuun kantamisessa, on riski, että kaikilla ei ole voimavaroja huolehtia myös omasta jaksamisestansa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ja hoidettavat ovat nykyään eri arvoisessa asemassa, johon vaikuttaa asuinpaikkakunta. Kunnissa on erilaisia käytäntöjä omaishoidon tuen myöntämisessä ja omaishoitajien tukemisessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämiseen tulee varata riittävästi määrärahoja, jotta ne eivät lopu kesken.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkiota tulee nostaa, koska nykyinen minimipalkkio on riittämätön.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Asiasta on syytä tehdä selvitys ja tarvittavat päätökset.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon tulisi olla maksutonta, mikäli perheen taloudellinen tilanne ei mahdollista maksujen maksamista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyseisestä asiasta tulisi keskustella seuraavalla sopimuskierroksella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.