Johanna Niemi

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kohtuullinen korvaus pitää saada. Omaishoito helpottaa yhteiskunnan taloutta. Toisaalta tapaukset ovat hyvin erilaisia, onko omaishoitaja työssä/eläkkeellä/hyvä palkka/eläke yms.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin eri mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin eri mieltä

Maksun tulee olla tulosidonnainen siten, että se ei johda kohtuuttomaan lopputulokseen. Jos eläke on pieni, silloin se ei saa maksaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä ei voi kuulua työnantajan maksettavaksi. Olisi tarpeen löytää yhteiskunnallinen ratkaisu tähän. Vapaa tulee rajata järkevätsi, kuten sairaan lapsen tapauksessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En osaa ottaa kantaa tähän kysymykseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.