Johanna Karimäki

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Läheistään hoitavat tekevät pyyteetöntä, arvokasta työtä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki on yhteiskunnalle sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu. Sitä on tuettava paljon enemmän, jotta omaishoitajat jaksavat työssään.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ei saa loppua kunnassa kesken, on otettava mallia parhaiten toimivista kunnista.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkiota on korotettava sekä taattava pienten hoitopalkkioiden verottomuus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On kohtuutonta, että pienestä hoitopalkkiosta menee veroja. Omaishoitajan hoivatyö on arvokasta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien kuuluu saada vapaapäivänsä. Vapaapäivien esteenä on monesti se, ettei kunta tarjoa turvallista hoivapaikkaa hoidettavalle. Tähän tarvitaan muutos.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan mahdollisuutta jäädä hoitamaan äkillisesti sairastunutta hoivattavaa. Valtion on osallistuttava kustannuksiin ainakin pienten työnantajien eli pienyrittäjien osalta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtion korvamerkittyjen varojen on mentävä juuri siihen, mihin ne on tarkoitettu. Omaishoitajien arvostuksen tulee näkyä myös omaishoitajien tuessa, palkkiossa ja vapaapäivissä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Järjestöt tarjoavat vertaistukea, toimintaa ja harrastuksia, joilla on voimaannuttava vaikutus. Se auttaa omaishoitajaa jaksamaan ja hoitamaan läheistään hyvin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Nuo kaikki luetellut toimet ovat tärkeitä. Omaishoitajat tarvitsevat enemmän tukea arvokkaaseen työhönsä.