Johanna Häggman

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Forssa
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On huomioitava ihmisten erilaiset elämäntilanteet, mahdollisuudet ja kyvyt ottaa vastuu omaisen hoitovastuusta. Omaisella on myös oikeus päättää itseään koskevista asioista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten oltava yhdenvertaisessa asemassa myös tässä. Siksi omaishoidon tuen maksamisen siirtoa KELAlle pitää selvittää koska se turvaisi yhdenvertaisuuden toteutumisen omaishoidossa. Nyt omaishoidon tuet poikkeavat toisistaan paljon eri kunnissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikkien omaishoitajien tulee olla yhdenvertaisessa asemassa tuen saamisen suhteen. Omaishoito on yhtä arvokasta työtä koko Suomessa. Siksi tuen siirtoa KELAn maksettavaksi on selvitettävä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

On hoidettavan ja yhteiskunnan etu, jos tarvittava hoiva pystytään järjestämään kotona. On täyttä työtä tehdä omaishoitoa 24/7.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielellään verovapaana koska tuen tasot ovat matalia ottaen huomioon tehtävän vaativuus ja vastuullisuus.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksuttomuus mahdollistaa tasavertaisesti omaishoitajien lakisääteisen vapaan toteutumisen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon tarpeeseen on saatava työnantajalta virka tai työsuhdevapaata. Se mahdollistaa omaisen hoitamisen. Omaishoidon palkkiot maksetaan hoitajalle .

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tarve kasvaa tulevina vuosina. Kuntien valtionosuudet pitää kohdentaa omaishoidon tarpeen mukaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.