Jere Liikanen

  • Ikä: 26
  • Kotipaikka: Mikkeli
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni avioliittolain pykälä on omiaan rajoittamaan yksilönvapautta, joka on jo periaatteessa väärin. Ulkoinen taho ei voi määrittää yksilön kykyä hoitaa läheistään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Suomi on iso maa, jossa kuntien ja yksilöiden varallisuus eroaa alueittain. Kaikilla kunnilla ei ole samoja edellytyksiä tai tarvetta maksaa palkkioita, ja niillä tulee olla oikeus määrittää nämä asiat aluekohtaisesti.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Ideaalitilanteessa tuki olisi jokaisen omaishoitajan saatavissa. Mutta kuten saatetekstissä lukee, ei kunnalla välttämättä ole riittäviä resursseja tuen maksamiseen. Tämä on valitettava tosiasia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

”Yksi pitkäaikaishoitopaikka maksaa 3500-9500 euroa kuukaudessa.”
Näillä tiedoilla tuen voi nostaa hyvin 650 euroon. Voin vain ihmetellä, miksei niin ole tehty jo aikaisemmin!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito jo itsessään pienentää yhteiskunnan kuluja, verrattuna laitoshoitoon. Tästä syystä verotuksen tulisi kannustaa omaishoitoon.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhteiskunnalle omaishoidolla saatava rahallinen hyöty on niin suurta, että omaishoitajan vapaa-ajan hoito voisi aivan hyvin olla maksutonta. Vaikkei tuo 11,40€ ole loppujen lopuksi suuri summa, varsinkaan jos minimipalkkiota saadaan nostettua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Ei ole työnantajan oikeuksien mukaista maksaa palkkaa kyseiseltä ajalta, vaikka se epäilemättä menisikin tarpeeseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin noin selkeästi korvamerkityn tuen tulee mennä kohteeseensa. Kuinka voi olla, että 50 kunnassa lisäraha on mennyt johonkin muuhun, tai sillä ei ole ollut vaikutusta? Tämä täytyy selvittää perinpohjin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.