Jenni Kiiskinen

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Ylöjärvi
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tilanne voi olla sellainen, että omaishoito ei onnistu tai se on liian rankkaa. Silloin pitää järjestää muulla tavalla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville kyllä. Ei voi olla määrärahaperustainen eli ei niin, että myönnetään jos määrärahaa on.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työelämään on tarpeen saada kaikenlaista joustoa muutenkin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

kaikki valtionosuudet kanavoituvat hyvin monelle eri menomomentille, joilla rahoitetaan kunnan palveluita. Vaikuttaisi periaatteena oikeudenmukaiselta, mutta kunnat ovat keskenään erilaisia. Ylipäätään valtionosuudet pitäisi kohdentaa siihen tarkoitukseen, joihin tarkoitettuja.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestöt ja muut ei-kaupalliset toimijat tekevät todella arvokasta työtä. Mielestäni avustusta voisi korottaa, joskaan en tunne kenttää kovin tarkasti. Asiaa pitää tarkastella kokonaisuutena.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.