Jenni Aikio

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Elämäntilanteet ovat erilaisia, eikä aina ole mahdollisuutta hoitaa omaistaan. Hoitovastuu omaisesta voi olla liikaa esimerkiksi silloin, jos omaishoitajana toimii iäkäs puoliso. Yhteiskunnan on tuettava omaishoitajuutta erilaisin tukipalveluin ja mahdollistettava myös muunlaisen hoitoratkaisut.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuelle tulisi määritellä minimikriteerit, jonka lisäksi kunnat voivat halutessaan panostaa omaishoitoon, kompensoida kuluja, tai mahdollistaa kevyempiä omaishoidon muotoja.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki tulee myöntää kaikille halukkaille omaishoitajille. Omaishoito on usein perheen ensisijainen valinta, ja se on myös yhteiskunnalle taloudellinen hoitomuoto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkion tulee vastata hoitovastuuta ja ylipäänsä mahdollistaa omaishoitajana toimiminen. Minimipalkkion määrää on vielä arvioitava, mutta lähtökohtaisesti sen tulisi olla suurempi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omaishoitajien hoitopalkkiota ei saada korotettua, myös verotuksen keventäminen osaltaan kannustaisi omaishoitajuuteen. Rahallinen korvaus ei kuitenkaan ole ainoa ja tärkein kannuste, vaan yhteiskunnan pitää tarjota tukipalveluja omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

On tärkeää, että jokainen omaishoitaja saa pitää vapaata ja tämä mahdollisuus ei saa jäädä käyttämättä maksullisten sijaishoitopalvelujen takia. Jos omaisen saama sijaishoito sisältää lisäpalveluja, voidaan näistä laskuttaa. Lisäpalvelut eivät kuitenkaan saa olla välttämättömiä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työelämässä tarvitaan muutenkin paljon nykyistä enemmän joustoja, ja tämä voisi madaltaa kynnystä ryhtyä sopimusomaishoitajaksi. Syntyviä kustannuksia ei kuitenkaan saa sysätä työnantajien vastuulle.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää siihen, mihin ne on ohjattu. Omaishoidon kohdalla niiden tulee jakautua hoitopalkkioihin, palveluihin sekä omaishoitajien tukipalveluihin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kolmannella sektorilla on valtava potentiaali, johon soisi myös ohjattavan enemmän resursseja.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.