Jarmo Suomi

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Vastuu on aina selkeästi oltava jollakulla, olkoon se sitten laitos tai toivon mukaan lähiomainen. Omaisella tulee olla mahdollisuus päättää omasta vastuustaan, vastentahtoisesti annettava hoito ei voi olla hyvää, vaan pahimmillaan haitallista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmiset ympäri maata, niin hoidettavat kuin hoitajatkin, ovat perustarpeiltaan samanlaisia, samoin kriteerein on mentävä kaikkialla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit ovat olemassa juuri siksi, että niillä määritellään tarve tai soveltuvuus. Mikäli kriteerit täyttyvät, asiassa ei ole mitään epäselvyyttä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Työn vaativuuteen, henkiseen ja/tai fyysiseen, nähden summa on sangen vähäinen ja ansaitsisi ryhtiliikkeen. Tulee myös muistaa että tämän kaiken keskellä hoitajan tulee ”huoltaa” myös itseään, jaksaakseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotus ja sitä kautta taloudellinen turvattomuus ei saa olla rajoitteena omaishoidolle ja täten hoidettavan laadukkaampaan elämään. Tätä tuloa ei kuulu huomioida muita tukia haettaessa – Inhimillisyydestä ei tule sakottaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

Vapaan aikana kunnan perimä vuorokausimaksu on onneksi erittäin maltillinen, enkä tässä niinkään näe epäkohtaa, tässä peräänkuulutan vain hoidon laatua ja sitä että hoidettava pääsee säännöllisesti samaan tuttuun paikkaan, eikä hänellä pallotella.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Käytännössä hoidettavan yllättävä sairastuminen on… yllättävä. Tällaisessa tilanteessa on epäuskottavaa että tälle saataisiin järjestettyä heti miten pätevä ulkopuolinen apu. Kyllä omaishoitajalla tulee olla tuolloin myös taloudellinen mahdollisuus olla paikalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos valtionosuus koskee omaishoitoa, tietenkin summa kokonaisuudessaan on siihen käytettävä, kyllä muu poikkeama on lähestulkoon kavaltamista.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki ovat tässä avainasemassa, sillä kukaan ei saa tuntea olevansa yksin, ei omaishoitajakaan. Tätä kautta syntynee vahva ryhmä joka yhdessä osaa nähdä paremmin myös kentän kokonaistarpeet ja tuoda ne näkyvämmin esille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.