Jari Tallbacka

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Urjala
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla ei ole mahdollisuutta hoitaa omaisiaa työn, sairauden tai muun elämäntilanteesta johtuvasta syystä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhteneväiset kriteerit vähentävät ongelmia tulkinnasta, jos ne vain tehdään riittävän selkeiksi

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit pitää ja tuki olla kaikille sama.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on edulliempi ratkaisu, kun palvelukotiin siirto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tämä voisi olla jopa verovapaa tuki.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on raskasta työtä, joten ei siitä ainakaan pitäisi isoa maksua ottaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Äkillisessä tapauksessa korvaavan hoiden saaminen lyhyellä ajalla on lähes mahdotonta, joten kannatan vapaata. Palkallinen vapaa on toinen asia. Työnantajaa ei tästä voisi mielestäni pistää maksamaan. Omaishoitajan hoitopalkkiossa pitäisi tämä huomioida.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos valtio tätä tukee, pitäisi se siihen myös ohjata.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on arvokasta työtä ja antaa omaishoitajille heidän tarvitsemaansa tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.