Jani Tuononen

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Erityisesti vanhemmistaan huolehtivia alaikäisiä lapsia on autettava. On pyrittävä ainakin vähentämään omaishoitajan vastuuta, jos vastuuta ei voida luovuttaa kokonaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Myöntämiskriteerit vaihtelevat kuntien välisten taloustilanteiden mukaan. Kunnille maksettavaa valtionosuutta lisättävä omaishoidon tuen mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhtenäistettävä käytäntöjä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Minimipalkkiota voidaan nostaa, mutta vaativampi hoidon sitovuus ja vaativuus mahdollistaa suuremman palkkion. Mieluummin maksettava useammalle omaishoitajalle tukea, kun omaishoitajien määrän uutisoidaan vähenneen säästösyistä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkion sidonnaisuus opintotukeen ja työmarkkinatukeen poistettava.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos henkilö on hoidon ja huolenpidon tarpeessa, eikä omaishoitajaa
ole käytettävissä, kunnan tulee järjestää hoito muulla tavoin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

10 vuotta täyttäneen hoidettavan omaishoitajalla eikä myöskään työntekijällä ole oikeutta palkalliseen vapaaseen. Onko kysymyksessä virhe?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseen lisätyt määrärahat ja lisämäärärahat on käytettävä tarkoituksensa mukaisesti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tulee tarve harkita omaishoitajuutta, on jo tapahtunut jotain sellaista, mihin tarvitaan kaikki mahdollinen saatava apu.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Tukea ei tule leikata kunnan talousongelmien takia. Lisätään valtiontukea kunnille, minkä lisämäärärahat käytetään tarkoitukseensa. Jos tulee tarve harkita omaishoitajuutta, on jo tapahtunut jotain sellaista, mihin tarvitaan kaikki mahdollinen saatava apu, minkä takia vertaistukea tarvitaan.