Jani Nieminen

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Valkeakoski
  • Puolue: Liberaalipuolue
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Kiinteän summan sijasta mieluummin kehitetään palkkion laskentatapaa oikeudenmukaisemmaksi. Lisäksi palkkiot pitää laskea yhdenmukaisesti koko maassa. Yhdenmukaistamisessa sote uudistuksen on onnistuttava!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Tulojen verotusta pitää keventää kaikilla, erityisesti pienituloisilla. Verotusta pitää myös yksinkertaistaa. Tälläiset poikkeussäännöt monimutkaistavat verotusta ja sitä kautta vaikeuttavat ihmisten oman talouden suunnittelua.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Omavastuuosuus saa olla enintään 11,4 euroa vuorokautta kohti. Jos kunta ei noudata tätä, viimeinen keino on tehdä valitus hallinto-oikeuteen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tällä tavoin kustannuksia siirretään omaishoitajan työnantajalle, se johtaa omaishoitajien syrjintään työmarkkinoilla. Sen sijaan hoitovapaa voitaisiin korvata esimerkiksi maksamalla korotettu omaishoidon palkkio.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Yhdistysten avustusten kohdistus yleisesti on epätarkkaa. Raha hyödyttäisi omaishoitajia parhaiten, jos julkinen sektori tilaisi sovitun palvelun yhdistykseltä ja maksaisi siitä sovitun hinnan. Kunnilla on myös paljon tiloja, joita voisivat antaa toimintaan nimellisellä vuokralla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.