Jani Meling

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Lohja
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jokaisella omaisella tulee olla mahdollisuus pitää huolta lähimmäisestään. Valtakunnallisten tuen myöntämisen kriteerien tulisi ohjata tuen maksamista omaisille yhdenvertaisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen kriteerit ja palkkiosummat tulisi olla valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Näin kaikkia omaishoitajia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoidon myöntämisen kriteerit olisi valtakunnallisesti yhdenmukaiset, pitäisi kaikille kriteerien täyttäville omaishoitajille luonnollisesti myöntää heidän ansaitsemansa omaishoidontuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Omaishoitajien palkkioiden määrä tulisi valtakunnallisesti myös yhtenäistää. Tuen määrä tulisi suhteuttaa hoidon tarpeeseen, sitovuuteen, määrään ja kokonaistilanteen vaativuuteen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tulojen verotus tulee olla oikeudenmukaista kaikille. Pienituloisten verotusta pitäisi keventää kaikilla toimialoilla, myös omaishoitajien kohdalla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Myös omaishoitajalle kuuluu lakisääteiset vapaat. Lakisääteisten vapaiden aikana tulee omaishoidettavan hoito taata.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidettavan sairastuttua on hoito järjestettävä tarpeen mukaan. Jos omaishoitaja on hoidon kannalta välttämätön, tulee poissaolo töistä järjestää palkallisesti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kohdennetut valtionosuudet tulisi käyttää niihin tarkoitettuihin palveluihin. Omaishoitoon kohdennettua valtionosuutta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tärkein tuen ja avun kanava omaishoitajille on vertaistuki ja neuvonta. Se auttaa heitä jaksamaa omassa tärkeässä roolissaan. Tämä on turvatta valtakunnallisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.