Jaana Ristimäki-Anttila

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Pirkkala
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuun ottaminen on asia, joka vaikuttaa sekä hoidettavan että omaisten elämään valtavasti. Hoitajan tulee ajatella omaa jaksamistaan, osaamistaan ja muutenkin kykenevyyttään ottaa suuri vastuu läheisen hyvinvoinnista. Myös hoidettavan tulee hyväksyä tämä järjestely.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenmukaiset kriteerit luovat tasa-arvoisuutta, mutta joustavuutta pitää löytyä tilannekohtaisesti. Omaishoidon vaatimukset voivat olla todella erilaiset riippuen omaishoidettavasta, asuinpaikasta, perheen varallisuudesta yms.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen maksaminen tuo suuria säästöjä yhteiskunnalle, jos verrataan laitoshoitoon. Omaishoitajan työ on kovaa ja he ansaitsevat palkkionsa. Tässäkin asiassa on tietysti muuttuvia tekijöitä, jotka määrittelevät tuen tarpeen ja määrän.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

650€ on pieni summa verrattuna laitoshoidon ja muiden hoitomuotojen päivämaksuun (säästö 1,3 miljardia). Tuolla summalla ei omaishoidettavaa hoidettaisi laitoksessa kuin muutama päivä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkion tulisi olla verotonta 1000€ asti, varsinkin jos omaishoitajalla ei ole muita tuloja.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on raskasta ja yleensä ympärivuorokautista. Lomat ovat tarpeellisia ja ne tulisi olla maksuttomia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä oikeus tulee sopia työnantajan kanssa etukäteen niin, että työlle löytyy toinen tekijä siksi aikaa, kun työntekijä hoitaa kotona omaistaan. Palkallisen vapaan kustannukset kuuluvat Kelalle, ei työnantajalle.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty raha tulee käyttää siihen mihin se on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on tärkeää, joillekin jopa jaksamisen ehto. Yhdistyksen tulee saada riittävästi tukea työnsä hoitamiseksi ja ammattilaisia tulee olla käytettävissä neuvontaan ja jaksamiseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Tärkeintä on se, että omaisiaan kotona hoitavilla ei tarvitse kamppailla rahahuolien kanssa ja tukea saa, kun tarvitsee. Omaishoitajalla pitää olla mahdollisuus myös oman kuntonsa ja terveytensä vaalimiseen, koska omaishoito on raskasta ja kuluttavaa.