Jaana Kallio

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Kokkola
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Läheissuhteeseen perustuva omaishoito on inhimillistä. Jokainen, joka haluaa huolehtia omasta lähimmäisestään ja täyttää omaishoidon kriteerit, tulee itse saada päättää hoivavastuun sitovuudesta. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja yhteiskunnan tulee mahdollistaa erilaisia vaihtoehtoja työn tekemiseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki on siirrettävä Kelan maksettavaksi ja säädettävä sille hyvät, koko maahan yhteneväiset kriteerit.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus. Tämä on inhimillisesti ja taloudellisesti tärkeää, koska omaishoito tulisi olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunnan kannalta omaishoito on hyvin kustannustehokas ratkaisu. Tuen minimitasoa tulisi nostaa, koska tällä hetkellä hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on liian alhainen eikä vastaa työn vaativuutta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki tulisi muuttaa kokonaisuudessaan verovapaaksi tuloksi. Lisäksi omaishoitajien tukemiseksi tulisi ottaa käyttöön lapsivähennyksen kaltainen tuloverotuksen omaishoitovähennys.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on hoivatyötä siinä missä palvelukodissa tehty työkin, ja jos se halutaan pitää palveluvalikoimassa, on omaishoitajien jaksamisesta huolehdittava. Omaishoitajille on turvattava sijaisapu lakisääteisten vapaapäivien ja virkistyspäivien ajaksi. Sijaishoitajille tulee määritellä valtakunnalliset palkkiot.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Halukkuuteen ryhtyä omaishoitajaksi vaikuttavat yhteiskunnalta saatavan tuen riittävyys. Omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä on tuettava.Kannustava perusturva parantaisi omaishoitajien toimeentuloa, sillä silloin töiden vastaanottaminen olisi helpompaa. Omaishoitajille tulisi mahdollistaa palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunnat saavuttavat omaishoidolla keskimäärin 20 000 euron vuosittaiset säästöt hoidettavaa kohti. On hyvin tärkeää huolehtia, että omaishoidon palkkiot ovat riittävällä tasolla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Keskeistä omaishoitajien jaksamisessa on yhteisöllinen vertaistuki, jota saa vain vertaistukea tarjoavissa kansalaisjärjestöissä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kelan tekemän tutkimuksen mukaan omaishoitajan arjessa parhaiten auttaisi parhaiten: 1. raha 2. vapaa 3. henkinen tuki 4. palveluiden parempi saatavuus.