Jaana Auvinen

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

”omaishoitolain 3 §:n mukaan omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla”

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Etuisuuksien myöntämisen kriteerit eivät voi olla vaihdella asuinpaikan mukaan. Omaishoitajien tulee olle yhdenvertaisia keskenään mitä tulee etuukkisen myöntämisen kriteereihin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuntien tulee tiedostaa omaishoitajuuden taloudelliset edut kunnille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

On vaikeaa tässä ottaa kantaa lopulliseen hintalappuun, jos etuus nousisi 650€ /kk, mutta verrattuna intensiivisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen hintoihin, hoitopalkkiota voisi korottaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämä on nykyisen perusturvamme outouksia: byrokratiaa ja kannustinloukkuja.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Maksu 11,40€/vrk voidaan periä hoidettavan eläkkeestä tai muusta tulosta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tähän voi soveltaa alle 10-vuotiaan kohdalla toteutettavaa käytäntöä, enintään neljä päivää hoidon järjestämiseksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä on ongelma monen muunkin valtion kunnille osoittaman rahan ohjautumisesta muihin tarkoituksiin. Korvamerkintä rahaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Väestörakenteemme tuo hoivan piiriin yhä enemmän ihmisiä. Kolmannen sektorin tukeminen on yhä tärkeämpää ja tulevaisuudessa tämän sektorin rooli virallisen järjestelmän ohella tulee lisääntymään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.