Ilpo Saarelainen

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Kontiolahti
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitosuhteessa on kyse aina myös omaishoitajan jaksamisesta. Omaishoitajakaan ei saa uupua..

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kun tuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja kuntakohtaista, on se johtanut epätasa-arvoiseen tilanteeseen eri puolilla maata. Yhdenvertaisuus on tärkeä periaate kun puhutaan näin arvokkaasta työstä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuten edellä, tämä on yhdenvertaisuuskysymys. Jokainen omaishoitaja on ansainnut kriteerien täyttyessä tuen. Omaishoitaja vapauttaa aina myös julkisen puolen hoitohenkilöstöä hoitotyöhön.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Omaishoitotilanteet ovat varsin erilaisia. On vaikea sanoa, mikä on minimisumma. Tärkeää on, että kriteerit ovat yhtenevät tuen myöntämiselle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä,tulee toki huomioida se, että onko omaishoitajalla muita ansiotuloja. Mikäli omaishoidon tuki on ainoa tulonlähde, on selvää, että tällöin tuen verotusta tulee keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeä periaate. Moni vähävarainen omaishoitaja ei mielellään pidä ansaitsemaansa vapaata, ellei vapaan aikainen hoito ole maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tätä on verrattava kvtes:n mukaiseen lapsen tilapäiseen hoitovapaaseen, jota saa palkallisena 3 ensimmäistä hoitopäivää.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kaikki valtionosuudet tulee korvamerkitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.