Ilkka Kantola

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Vastuun ottaminen läheisen hoidosta perustuu rakkauteen ja lähimmäisyyteen, ei pakkoon. Tämä on tärkeätä sekä hoidettavan että hänen omaisensa kannalta. Laissa määrätään julkisen vallan viimekätisestä vastuusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Julkisella vallalla on velvollisuus kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti. Tämä vaatimus korostuu peruspalvelujen järjestämisessä, joihin omaishoidon tukikin kiinteästi liittyy.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuki on yhtäläisin kriteerein syytä myöntää kaikille, jotka sitä hakevat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En ota sitovaa kantaa omaishoidon tuen määrään, mutta mikäli valtiontalouden tila sen sallii on pyrittävä tuen nostamiseen nykyisestä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen saajista moni kokee äärimmäisen luokkavana, että tukea verotetaan ensikädessä niin kovasti. Omaishoidossa tehtävä työ säästää julkisia varoja merkittävästi ja siksi olisi kohtuullista huomioida tämä omaishoitotuen verotusta olennaisesti keventämällä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Hoitomaksujen perusteiden tulee lähtökohtaisesti olla samat kaikille, jotka turvautuvat ulkopuoliseen hoitoapuun. Maksujen tulee olla kohtuullisia, eikä niistä saa tulla kynnystä, joka estää hoitoon hakeutumisen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kun hoidettava on perustavalla tavalla riippuvainen omaishoitajastaan ja sairastuu äkillisesti, on perusteltua, että omaishoitaja voi saada muutaman päivän palkallisen hoitovapaan voidakseen olla hoidettavansa tukena kriittisessä tilanteessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Olisi syytä kuntien valtionosuuslainsäädännössä lisätä korvamerkittyjen rahojen roolia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vapaaehtoispohjalta toimivilla yhdistyksillä on tärkeä rooli kansalaisten perusoikeuksien edistämisessä ja julkisia varoja säästävien käytäntöjen edistämisessä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.