Iiris Lehto

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. Kaikki omaiset eivät eri syistä pysty ottamaan hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerien on hyvä olla yhdenmukaiset. Samalla on huomioitava alueelliset erot, kun kriteerejä pohditaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja siitä pitää maksaa tukea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuki on tällä hetkellä pieni ja ei kaikilta osin kompensoi ympärivuorokautista vastuuta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotuksen keventäminen on perusteltua, sillä verojen jälkeen käteen jäävä osuus on joissakin tapauksissa varsin pieni.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Osalla omaishoitajista talous voi olla niin tiukka, että jätetään käyttämättä vapaa, mikäli hoidosta on maksettava.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Lasten hoidon osalta palkallinen vapaa on mahdollista, mielestäni samaa käytäntöä tulee soveltaa myös sopimusomaishoitajan kohdalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Joissakin kunnissa määrärahat ovat loppuneet, eivätkä kaikki omaishoidontukeen oikeutetut ole saaneet sillä hetkellä tukea. Valtionosuudet on ohjattava omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pitkäkestoinen tuki olisi jatkuvuuden kannalta tärkeää. Hankkeiden varassa toimiminen voi aiheuttaa katkoksia. Lisäksi on varmistettava, että myös sosiaali- ja terveyspalveluissa on tietotaitoa omaishoitajuuteen liittyen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoidontuen kriteerien yhdenmukaisuus ja omaishoidon tuen takaaminen kaikille kriteerit täyttäville ovat rakenteellisia seikkoja joihin voidaan vaikuttaa. Ne voivat tuoda luottamusta siihen, että omaishoitajuudella on yhteiskunnan tuki.