Hilu Toivonen-Alastalo

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Akaa
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan omat voimavarat tulee pystyä ottamaan huomioon ja sen vuoksi hoitovastuun määrä pitää olla joustava.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Lain tulee olla vastaava kuin vammaispalveluissa. Kunta säästää myöntämällä omaishoidon tuen sitä tarvitseville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkion tulee olla korkeampi, summa ainakin työmarkkinatuen perusosuuden suuruinen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Verotusta ei voida keventää vain yhdeltä etuuksia saavalta taholta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Hoitomaksuperuste pitää olla sama kuin muilla vastaavia etuuksia saavilla. Hoidettavan maksukyky on huomioitava.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Vapaata tulee saada, mutta kuluja ei voi laittaa työnantajan maksettavaksi, vaan yhteiskunnan tulee korvata ansionmenetys.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty valtionosuus tulee ohjata täysimääräisenä eteenpäin omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistysten saama avustus ei voi olla pelkästä hankerahasta kiinni. Perusrahoitus tulee turvata valtionavulla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoidon kriteerien tulee olla yhdenmukaiset kaikkialla ja kaikille. Omaishoitajat tekevät arvokasta ja pyyteetöntä työtä, jota pitää arvostaa myös taloudellisesti.