Hilkka Kemppi

  • Ikä: 30
  • Kotipaikka: Asikkala
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus itse määrittää oman jaksamisen rajat ja oman lähimmäisen tarpeet. Arvostan kovasti niitä lähimmäisiä, joilla on voimaa ja osaamista toimia omaishoitajan tehtävässä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntäminen ei saa olla kiinni kunnan määrärahojen riittävyydestä vaan sen tulee perustua yhdenvertaisuuteen. On epäinhimillistä, että omaishoitajat joutuvat harkitsemaan muuttoa riittävän toimeentulon tai turvan perässä. Kriteerit tulee kirjata lain asetukseen valtakunnallisina.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mikäli omaishoitajaa tuetaan riittävästi, omaishoitajuus on inhimillinen ja hyvä ratkaisu, johon meidän tulisi kannustaa nykyistä enemmän.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion vähimmäismäärä on liian alhainen. Omaishoidon kustannus on yhteiskunnalle huomattavasti hoiva-asumista edullisempaa. Hoiva-asumisen hinta esimerkiksi kehitysvammaisen tilanteessa on noin 3000-5000e/kk.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Omaishoitajien hoitopalkkioiden verovapautta tulisi mielestäni selvittää sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Lakisääteisen vapaan tulee mahdollistaa vapaa-aika omaishoitajalle maksuttomasti. Lakisääteisten vapaiden keston tulisi toteutua poikkeuksetta omaishoitajan niin toivoessa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tilanteen pitäisi toteutua samalla tavalla kuin sairaan lapsen hoitamisen. Siksi sijaisen saatavuus tulisi varmistaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On epäoikeudenmukaista, että kuntien valtionosuuksiin lisätty 75 milj.€ tuki ei ole päätynyt kaikissa kunnissa omaishoidon tilanteen parantamiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriittisintä olisi siirtyä hankepohjaisesta rahoituksesta pitkäjänteisempään tapaan, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden nykyistä paremmin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.