Henri Ramberg

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Rovaniemi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kenenkään ei pitäisi joutua vasten tahtoa omaishoitajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hallintolaissa säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Sen vuoksi kuntien harkintavaltaa pitäisi kaventaa, jotta saatettaisiin omaishoitajat samaan asemaan ympäri Suomea.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Pienen hoitopalkkion ei pitäisi vähentää sosiaalietuuksia, kuten opintotukea.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä pitäisi, mutta yhteiskunnan tulisi korvata työnantajalle aiheutuneet kulut.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tulevaisuudessa neuvonnan ja vertaistuen tarve kasvaa, joten tämä olisi perusteltua.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.