Henri Häkkilä

  • Ikä: 23
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisilla on oltava oikeus osallistua läheistensä hoitoon voimavarojensa puitteissa. Oikeus pätee molempiin suuntiin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhtenäistäminen olisi reilua ja tasa-arvoista kaikkia omaishoitajia kohtaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerien yhtenäistämisen jälkeen kaikille ne täyttäville myönnettävä tuki olisi oikeudenmukainen askel.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Minimipalkkion nostaminen on perusteltua, mutta asian tarkastelu on suoritettava osana laajempaa kokonaisuutta yksittäiseen spesifiin minimisummaan sitoutumisen sijasta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen tulisi olla täysin verovapaata.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Sijaishoidon kuuluisi olla maksutonta omaishoitajalle kuuluvien vähimmäisvapaiden ajalta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajan oikeutta palkalliseen vapaahan tulisi laajentaa koskemaan kaikkien hoidettavien sairastumistapauksia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Oli asia mikä hyvänsä, on tärkeä lähtökohta ja periaate, että jos sitä varten osoitetaan rahaa, se myös suunnataan siihen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Apua ja tukea on tärkeä saada. Resurssien lisääminen niiden saamiseksi kattavasti on perusteltua kysynnän kasvavan tarpeen johdosta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Sopimusomaishoitajuuden houkuttelevuus lähtee käytännön elämästä: millainen on hoitosuhteen kokonaisrasitus ja kannattavuus. Ensimmäiseksi on estettävä järjestelmästä aiheutuvat tuntemukset omaishoitajuudesta elämää hankaloittavana taakkana.