Henna Partanen

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajana toimiminen on rankkaa eikä kaikilla ole siihen tarvittavia resursseja.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen laki ei nykyisellään velvoita kuntia käyttämään keskenään yhtenäisiä kriteerejä. Tämä asettaa omaishoitajan eriarvoiseen asemaan asuinkunnasta riippuen. Myöskään kuntia ei velvoiteta varaamaan budjettiinsa riittävää määrää rahoitusta omaishoitajia varten, mikä lisää kuntakohtaista vaihtelua.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen tulee perustua lakiin. Tukipalkkio on korvaus hoitotehtävästä ja sen suuruuden tulee riippua hoidon ja huolenpidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien palkkioita tulee nostaa. Alimman palkkion suuruutta tärkeämpää on useampien omaishoitajan pääsy tuen piiriin ja eri palkkioluokkien käyttöönotto. Alin hoitopalkkio täytyy harkita tarkkaan. Omaishoitajia, myös sitovissa ja vaativissa omaishoitotilanteissa, on Suomessa paljon enemmän kuin omaishoitosopimuksia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Ylipäänsä työtulon verotusta tulisi vähentää ja ympäristöhaittojen verotusta lisätä. Omaishoitajien kannalta tärkeintä olisi nostaa palkkioiden tasoa, jolloin pienituloiset hyötyvät eniten. Silloin myös omaishoitajan eläke- ja sairausturva säilyy.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamisen tukeminen on tärkeää ja vapaat siinä keskeisessä roolissa. Niiden käyttäminen pitää tehdä helpoksi, maksuttomuus voi olla siinä yksi keino mutta se ei saa haitata muita omaishoitajien tukia, kuten omaishoitopalkkioden korottamista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Ymmärrän tilanteen sekä hoitajan että hoidettavan kannalta, mutta tämä lisäisi työnantajan taakkaa, jolla ei ole osallisuutta asiaan. Vähentäisikö tämä ylipäänsä halua palkata sopimusomaishoitajana toimiva ihminen töihin?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet on tarkoitettu omaishoidon tukemiseen ja siihen ne tulee myös käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tukemalla omaishoitajayhdistysten toimintaa koko Suomessa tuetaan sekä omaishoitajien jaksamista, omaishoidettavien mahdollisuutta kotihoitoon että hillitään kuntien sote-menojen kasvupaineita.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Väestön ikääntyessä omaishoitajien työn tärkeys yhteiskunnallisesti vain kasvaa. Huolehditaan siitä, että he jaksavat arvokkaassa työssään.