Henna Kajava

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omaiset vaikuttavat vastuullisilta ja huolehtivaisilta, niin silloin. Aviopuolisolla tai muilla sukulaisilla ei mielestäni tulisi olla vastentahtoista hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kannatan suomalaisten alueellista tasa-arvoa etenkin, kun on kyse haastavista elämäntilanteista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito tulee paljon edullisemmaksi yhteiskunnalle kuin yhteiskunnan järjestämä hoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kun kyse on työikäisestä vanhemmasta, joka ei voi käydä töissä vammaisen lapsensa vuoksi, tuen tulee olla esitettyä tasoa. Jos kyse on eläkeläisestä, joka ei ole enää työelämässä ja jolla ei ole elätettäviä tilanne on toinen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Vammaista lasta hoitavalle vanhemmalle on jäätävä kunnollinen hoitopalkkio, vaikka hän saisikin muita tukia. Toisaalta, jos eläkeläisellä hyvä eläke, hän ei mielestäni tarvitse erillistä hoitopalkkiota puolisonsa hoitamisesta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Perittävä kustannus vapaan aikaisesta palvelusta on niin vähäinen, ettei sillä ole kunnalle suurta merkitystä, mutta maksun periminen on kylmä viesti omaishoitajalle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Jos omaishoidettava selviytyy omaishoitajan käydessä töissä itsekseen tuon ajan, niin selviytyisikö joten kuten kuitenkin myös sairaana tuon ajan?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mihinköhän rahat ovat ohjautuneet omaishoidon sijaan? Tuohan on tyrmistyttävää, etteivät rahat olekaan ohjautuneet sinne, minne on tarkoitettu!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajatoiminnan edistäminen ja omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen ovat tärkeitä. Tällaiseen toimintaan on osoitettava riittävästi rahoitusta. Tuen on kuitenkin mentävä mielekkääseen toimintaan, eikä järjestöbyrokratiaan, tms.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.