Heli Järvinen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kerimäki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ratkaisu on kaikille iso, ja siksi se vaatii omaisten aitoa halua hoitovastuusta, mutta myös hoidettavan toiveiden ja tarpeiden huomioimista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On käsittämätöntä, että vielä tässä ajassa tuen määrä ja perusteet voivat vaihdella maan eri osissa. Juuri siksi omaishoito tuli saada lakisääteiseksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien tulee olla koko maassa yhtäläiset, ja niiden täyttyessä tuki tulee myöntää riippumatta asuinpaikasta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkioita tulee tarkistaa kauttaaltaan. Lisäksi pidän tarpeellisena uutta korkeampaa tukiluokkaa esimerkiksi saattohoitovaiheeseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Pidän tärkeämpänä tukien korottamista, sillä silloin korotukset kohdistuvat etenkin pienituloisiin ja siksi vähemmän verotettuihin hoitajiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kkulut tulisi maksaa yhteisvastuullisesti, koska omaishoito itsessään säästää kulut moninkertaisesti.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tätä edistäisi jälleen omaishoidon saaminen lakisääteiseksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahojen ohjaaminen omaishoitoon säästää moninkertaisesti kuntien muita kuluja.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vapaaehtoisjärjestöillä on valtava merkitys sekä neuvonnan että vertaistuen osalta. Avustuksen lisäksi pitää varmistaa, ettemme lainsäädännöllä vaikeuta niiden tehtäviä, kuten esimerkiksi suunniteltu sote-ratkaisu olisi tehnyt.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.