Heli HJälm

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Päätäntävalta on oltava omaisilla. Hoito- ja palvelusuunnitelma on kuitenkin tehtävä yhteistyössä mm. kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Huoltajan ja hoidettavan kuntoisuus on arvioitava.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen ja palvelujen tulisi olla yhdenvertaiset ja saavutettavissa kaikialla Suomessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkion alimmaismäärään on nostettava. Mikä on riittävä minimipalkkio, on toinen asia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Olisin valmis tarkastamaan hoitopalkkion määrää, ja muuttamaan sen jopa verottomaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ikääntyneiden lisääntyessä on selvää, että omaishoitajayhdistysten merkitys lisääntyy.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kuntien välillä on eroja esim. siitä, kuinka paljon hoidettavalle annettavat sosiaali -ja terveyspalvelut maksavat. Kotikunnalla ei saisi olla merkitystä omaishoidon tuelle.