Helena Marttila

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hyvinvointivaltion perusajatus on, että valtio tai kunta pitävät jokaisesta huolta. Omaisten auttamisenhalu on ihailtavaa, mutta näen huolestuttavana sen, jos vastuuta sysätään enenevissä määrin läheisten, vapaaehtoistyön ja järjestöjen vastuulle (pois lukien elatusvelvollisuus).

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyse on yhdenvertaisuudesta eri puolilla asuvien välillä. Kunnan resurssit eivät saa määrittää omaishoidontukea, vaan ensisijaisen kriteerin tulee kaikissa tilanteissa olla omaisen hoitoisuus ja hoivavastuun laatu.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyse on yhdenvertaisuudesta suhteessa esimerkiksi vammaispalveluihin ja toisaalta oikeudenmukaisuudesta: nykyisessä tilanteessa edes saman kunnan sisällä ei toteudu tasavertainen kohtelu omaishoitajien välillä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

On selvää, että omaishoito tuo säästöjä palveluasumisen puolella. Siten olisi oikein korottaa tuen määrää. Tarkka summa tulisi kuitenkin määrittää suhteessa muihin kohtuuttoman pieniin tukiin, kuten 338 euron kotihoidontukeen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tukien verotuksen tulisi mielestäni aina kannustaa työntekoon ja opiskeluun. On kuitenkin isompi periaatteellinen kysymys, mille tuille voidaan myöntää veronkevennyksiä. Esimerkiksi kotihoidontuki katsotaan vastaavalla tavalla tuloksi opintotuen tulovalvonnassa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Jotta lyhytaikaisen hoidon laatu ja saatavuus voidaan turvata, on mielestäni oikeutettua periä hoidosta maksua niiltä, joilla on maksukykyä. Summa ei kuitenkaan saa olla kohtuuton tai missään nimessä muodostua omaishoitajan loman esteeksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Kysymys on hankala ja koskee laajalti kaikkia iäkkäiden vanhempien asioita hoitavia. Ensisijaisesti ajattelen, että esimerkiksi koti-
tai muulla sijaishoidolla tulisi olla riittävät resurssit tarvittaessa auttaa silloin, kun hoidettava sairastuu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoon liittyy oleellisesti kysymys alikäytöstä. Toisaalta on olemassa monia, jotka eivät halua vastaanottaa tukea eikä siihen voi pakottaa. Erityisesti terveydenhuollossa tulisi kuitenkin aktiivisesti kertoa mahdollisuudesta omaishoidontukeen ja käyttää tarvittaessa valtionosuudet muulla tavoin omaishoidon tukemiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää huolehtia omaishoitajien jaksamisesta, eivätkä eri puolilla maata asuvat hoitajat saa olla eriarvoisessa asemassa keskenään. Uskon, että investoinnit omaishoitoon maksaisivat itsensä monin verroin takaisin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitajat tekevät äärettömän tärkeää työtä, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Olisi oikeus ja kohtuus maksaa hoitajille paremmin hoidon sitovuutta ja kuormittavuutta vastaava summa. Korotuksella olisi myös tärkeä symbolinen merkitys osoittamaan sitä arvostusta, joka omaishoitajille kuuluu.