Helena Lehkonen

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Hämeenlinna
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuinka paljon pystyy vastuuta kantamaan, on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu. Lähimmäisen terveydentilan sitä vaatiessa, on myös kuunneltava ammattilaisten mielipidettä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerit tulee olla samat. Omaishoidon tuen määrä tulee sitoa alueen elinkustannuksiin. Tuella pitää pärjätä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Minipalkkio tulee sitoa alueen elinkustannuksiin, koska elinkustannukset esim. Helsingissä ovat kovin erilaiset kuin muualla Suomessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishotajien työ vähentää verorahojen käytön tarvetta. Siksi palkkion verotusta voisi keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kannustaa käyttämään vapaat, jotka tarvitaan jaksamisen tukemiseksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tärkeä uudistus, joka tukee koko perheen jaksamista. Muutaman päivän vapaa mahdollistaa tarvittavan avun organisoinnin ja arjen sujuvuuden takaamisen äkillisen sairastumisen jälkeen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat tulee käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki on tärkeää omaishoitajan jaksamisen kannalta. En osaa ottaa kantaa siihen, tarvitseeko tukea nostaa, jotta kattava verkosto omaishoitajien tukemiseksi saataisiin. Siksi olen jokseenkin samaa mieltä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.