Harri Vuorenpää

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Pirkkala
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jokainen tilanne on erilainen ja kyllä omaisilla pitää olla myös valtaa sanoa oma kantansa asiaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tukea on tärkeää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos täyttää kriteerit, miksi ei olisi oikeutettu tukeen?

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkiot ovat tällä hetkellä riittämättömät.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen keventäminen voisi olla yksi ratkaisu omaishoitajien tilanteen helpottamisessa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos lakisääteisen vapaan aikana annetusta hoidosta peritään maksua on riskinä, että lomia ei yksinkertaisesti pidetä, koska ei ole varaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Hoidon kustannusten siirtäminen työnantajalle on kohtuutonta. Olisi hyvä, että tällaisessa tilanteessa omaishoitaja saisi tukea muualta, esim. valtiolta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä pääsääntöisesti tiettyyn tarkoitukseen tarkoitetut varat tulee myös siihen käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonnan ja vertaistuen saaminen on usein hyvin tärkeää omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.