Harri Väänänen

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Lapinlahti
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisella pitää olla mahdollisuus päättää henkilökohtaisista asioistaan, sen turvaa perustuslaki.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaisen tekemä hoitotyö on yhtä arvokasta missä päin tahansa tehtynä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä kotona tekevillä omaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus saada omaishoidon tukea

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Verrattuna laitoshoitoon 650€ palkkio on hyvin pieni. Lisäksi muut omaishoidon palvelut ovat tärkeitä!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio on pieni eikä sitä ole perusteltua enää verottamisella pienentää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämä kannustaa hoitajia pitämään vapaita ja jaksamaan hoitotyössään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Hoidettava potilas joutuisi tuoksi ajaksi kenties osastohoitoon tai kotisairaanhoidon asiakkaaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on laaja kokonaisuus palveluja ja tuki on osoitettava kokonaisuudessaan näihin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistysten toiminta on asiantuntevaa ja osaavaa. Yhteistyötä tulisi jatkossa tehostaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki ovat tärkeitä seikkoja, nämä kolme valitsemaani vaativat nopeiten toimia!