Harri Jokiranta

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Seinäjoki
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kunkin perheen elämäntilanne on huomioitava tehtävissä ratkaisuissa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Myöntämiskriteereiden yhdenmukaistaminen tukee toimivaa omaishoidon järjestelmää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämisen yhdenmukaistaminen kriteereiden perusteella tukee toimivaa omaishoidon järjestelmää.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio tulee olla oikeassa suhteessa tehtävään ja sen vaativuuteen. Palkkiolla on merkitys koko palveluketjun toimivuuteen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verokantoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Veron osuudella on merkitys koko palveluketjun toimivuuteen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta perittävä sijaishoidon palvelumaksun suuruus on harkittava osana palvelujen kokonaiskustannusta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan palkallinen vapaa tarvittaessa tukee omaishoidon kokonaisuutta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin eri mieltä

Valtionosuuksien merkintä tiettyyn tarkoitukseen on osa kunnan omaa päätöksentekoa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestö- ja yhdistysmuotoisen toiminnan tuki tulee kokonaisuudessa tarkistaa siten, että toimintaedellytykset ovat olemassa. Järjestöjen ja yhdistysten tekemä työ ja rooli on kunnalle tärkeä yhteistyökumppani ja mahdollisuus.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.