Harri Jaskari

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Onhan se mahtavaa, mikäli omainen pystyy elämäntilanteessaan ottamaan vastuuta lähimmäisestään. Tätä lähimmäinen arvostaa yli kaiken.Usein se on kuitenkin kiireisen työrytmin takia todella vaikeaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nyt kriteerit vaihtuvat kunnittain ja välillä raha loppuu kesken vuoden, vaikka olisi tehty sitoumuksiakin. Tämä asettaa omaishoitajat lähes mahdottomaan tilanteeseen. Mikäli nyt tulee maakuntahallinto, se hiukan yhdenmukaistaa tilannetta. Tavoitteena pitäisi kuitenkin olla valtakunnallinen yhtenäinen kriteeristö

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Vaihtoehtona on usein hoidettavan sijoittaminen muihin hoivapalveluihin. Se on taas monta kertaa kalliimpaa. Tärkeä on kuitenkin, että kriteerit ovat selkeät ja ennakoitavat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Nyt taitaa keskimääräinen palkkio olla 440 euroa. Mikäli taloudellisesti toiseksi halvin hoitomuoto on arviolta 2000 euroa kuukaudelta, 650 euroa tuntuu varsin kohtuulliselta. Kysymys on vaihtoehtokustannuksista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Summa on niin pieni, että siinä voi olla mallina vähän samanlainen ajatus kuin alv-rajassa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Tässä voisi olla minimaalinen korvaus ja vuotuinen korvauskatto

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Tämä pitää sopia tarkasti ennen päätöksiä. Kysymys on kuitenkin myös yrityksistä, joissa henkilö saattaa olla aivan ratkaisevassa asemassa. Ainakin pitää miettiä miten ja kuka korvaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Joo kyllä. Ei voi olla niin, että tiettyyn tarkoitukseen annetut rahat menevät pohjattomaan kaivoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä pitää jutella STEA:n kanssa. Mutta koko Suomi pitää olla kattavasti samassa veneessä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Valitsemani kolme kriteeriä luo omaishoidon perustan. Palkkion minimisummalle vaihtoehtoinen malli voi olla omaishoidon verotuksen alentaminen. Kaikilla ei kuitenkaan ole sitä tuloa, josta alentaa.