Harri Bollström

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On voitava ottaa myös oma elämäntilanne huomioon.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertainen kohtelu

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan muut tulot tai varallisuus on otettava huomioon tuen suuruutta määriteltäessä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin eri mieltä

Verotuksen tulee säilyä ennallaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteisten lomien pitäminen ei voi aiheuttaa lisäkuluja hoidettavalle

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Palkallista vapaata niin, että saa hoidon järjestettyä hoidettavalle, korkeintaan kuitenkin neljä päivää.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunnan saama valtionosuus tulee tietenkin käyttää ensisijaisesti omaishoidon hyväksi. Mikäli siitä jää ylimääräisiä varoja ne on kohdennettava muihin terveydenhuollon menoihin, esim. vanhuspalveluihin tai kuntoutuksen

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvontaa ja vertaistukea tulee ylläpitää, kuitenkin niin, että kunnalla on pääväastuu.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.