Hannamari Auvinen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Karkkila
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajana toimimisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Käytännössä tämä voi kuitenkin olla mahdotonta, jos hoidettava esim. puoliso on huonokuntoinen, mutta ei kuitenkaan ole oikeutettu laitospaikkaan. Myös hoidettavan kuntoisuus suhteessa omaishoitajan kykyyn hoitaa hoidettavaa on arvioitava.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämiskriteereiden tulee perustua tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ja oltava yhteneväiset koko maassa yhdenvertaisuuden ja laadun toteutumiseksi omaishoitoa myönnettäessä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Edellyttäen, että omainen hakee omaishoidontukea. Heille tulisi tarjota riittävää neuvontaa ja opastusta, jotta omaishoitajat osaisivat hakea heille tarjottavaa avustusta sekä myös tietoa muista tuki- ja palvelumuodoista.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

1.1.2019 alkaen omaishoidon tuen minimipalkkio on 399,91e/kk. Summaa voisi tarkastella. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajana toimiminen ympärivuorokautisesti on vaativaa ja voimia kuluttavaa työtä.Omaishoitajalla on oltava riittävät mahdollisuudet omaan lepoon ja virkistäytymiseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon perustukea voitaisiin koroittaa ja samalla tarkastella, onko tarvetta vielä keventää verotusta lisäksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien työ on yhteiskunnallisesti arvokasta hoivatyötä ja säästää yhteiskunnan varoja. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annettavan hoidon maksua voisi tarkastella, voisiko se olla esim. 50% täydestä maksusta. Kustannukset pitää arvioida ensin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Lapsen huoltajakaan ei saa palkallista vapaata yli 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää omaishoidon tukien maksamiseen tai omaishoitajille järjestettävään muuhun tuki- ja virkistystoimintaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvontaa ja vertaistukea on hyvä olla saatavilla eri puolilla Suomea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Tärkeää on myös, että omaishoitajalla olisi mahdollisuus päättää itse hoidon sitovuudesta ja saada tarvittaessa omaiselleen joustavasti kotihoitoa, kotisairaanhoitoa tai laitoshoitoa sekä kotiapua siivoukseen ja muuhun asioiden hoitoon.